Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

W tym celu podajemy nasze dane kontaktowe, adres do korespondencji:

Asgard Media - Mateusz Pietraszko

ul.Polna 42

Serock 05-140

e-mail: info@asgardjewellery.com

Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę przekazać nam rzecz lub przesłać na adres do korespondencji : Asgard Media - Mateusz Pietraszko

ul. Polna 42, Serock 05-140, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 14 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Rozpatrywanie reklamacji.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad. Oferowane Towary mogą być objęte gwarancją. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna lub inny dokument potwierdzający wystawienie gwarancji, dostarczana wraz z Towarem, o ile Towar jest objęty gwarancją. Sposób korzystania z uprawnień z tytułu gwarancji określa dokument potwierdzający jej wystawienie. W przypadku wady Towaru Konsument może skorzystać, wedle własnego wyboru, z przysługujących mu uprawnień z tytułu gwarancji, w przypadku jej wystawienia, lub z tytułu rękojmi wobec Sprzedawcy. W przypadku wady Towaru i decyzji Konsumenta o skorzystaniu z uprawnień z tytułu rękojmi, przysługuje mu w szczególności prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty dostawy Towaru i roku od daty wykrycia wady produktu. Na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego, Konsumentowi przysługuje żądanie:

        naprawy produktu,

        wymiany produktu na wolny od wad,

        obniżenia ceny produktu,

        odstąpienia od umowy sprzedaży,

przy czym Konsument może jednocześnie skorzystać jedynie z jednego z żądań wymienionych powyżej.

W przypadku wykrycia wady Towaru Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Sprzedawcę z jednoczesnym odesłaniem wadliwego Towaru na adres Sprzedawcy na swój koszt. W tym celu Klient może skorzystać z formularza reklamacji dostarczonego wraz z Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesłania wadliwego Towaru do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji na rachunek bankowy użyty do zapłaty należności za Zamówienie lub inny rachunek wskazany przez Klienta w reklamacji. Wysyłka Towaru po rozpatrzeniu reklamacji następuje na koszt Sprzedawcy. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dostarczenia Sprzedawcy wadliwego Towaru wraz z formularzem reklamacji.

Formularz reklamacji

Ponadto uprzejmie informujemy, iż przypadku wystąpienia sporu na tle korzystania ze Sklepu internetowego Klientowi oraz Sprzedawcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów (np. mediacja, arbitraż, itp.). Konsumenci mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące takich sposobów na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/) oraz na stronie Federacji Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/), a także u miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

Dane kontaktowe.

Asgard Media - Mateusz Pietraszko, ul. Polna 42, 05-140 Serock, NIP: 5361847281, REGON: 146349382.

Adres do korespondencji:

Asgard Media - Mateusz Pietraszko

ul.Polna 42

Serock 05-140