Regulamin Sklepu internetowego asgardjewellery.com

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem http://asgardjewellery.com/, w tym zasady dokonywania zamówień towarów dostępnych w Sklepie internetowym, prawa i obowiązki osób dokonujących zamówień, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Sklep internetowy działający pod adresem http://asgardjewellery.com/ prowadzony jest przez Asgard Media - Mateusz Pietraszko, ul. Polna 42, 05-140 Serock, NIP: 5361847281, REGON: 146349382.

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w Sklepie internetowym,

b) Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

c) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),

d) Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy działający pod adresem http://asgardjewellery.com/, prowadzony przez Sprzedawcę w celu sprzedaży Towarów przez Internet,

e) Sprzedawca - Asgard Media - Mateusz Pietraszko, ul. Polna 42, 05-140 Serock,

NIP: 5361847281, REGON: 146349382,

f) Towar – produkty, których zamówienie możliwe jest w Sklepie internetowym,

g) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego asgardjewellery.com,

h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, którego celem jest zawarcie ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, dotyczące Towarów dostępnych za jego pośrednictwem,

i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego przez Klienta ze Sprzedawcą, której przedmiotem są Towary,

j) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia – oświadczenie Sprzedawcy przesyłane Klientowi na adres poczty e-mail podany przez niego w momencie rejestracji konta w Sklepie internetowym lub podczas składania Zamówienia bez rejestrowania konta, stanowiące potwierdzenie warunków zawartej Umowy Sprzedaży,

4. Informacje zawarte w sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posługiwanie się przez Klienta systemem teleinformatycznym.

6. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów. Zmiana ceny Towaru mająca miejsce po złożeniu Zamówienia przez Klienta a przed jego realizacją, nie wpływa na

wysokość ceny, do której zapłaty Klient zobowiązał się składając Zamówienie.

§ 2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posługiwanie się przez Klienta aktywnym kontem poczty e-mail, akceptacja warunków Regulaminu oraz podanie danych osobowych Klienta.

2. W celu zapisania swoich danych na stronie internetowej Sklepu Klient może założyć konto osobiste, gdzie będą odnotowywane historie transakcji dokonanych przez Klienta. Usunięcie konta po potwierdzeniu zamówienia nie wpływa na ważność zamówienia do końca realizacji zamówienia.

3. Informacje o Towarach, co do których istnieje możliwość złożenia zamówienia, są udostępnianie na stronie internetowej Sklepu.

4. Do momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez przesłanie Klientowi Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta uważa się za ofertę zawarcia umowy sprzedaży adresowaną do Sprzedawcy, a płatność dokonaną przez Klienta poczytuje się za przedpłatę na poczet Zamówienia. Umowę uważa

się za zawartą w momencie dostarczenia Klientowi Potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku wybrania przez Klienta dostawy Towaru za pobraniem przedpłata nie jest elementem koniecznym do złożenia Zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia oferty zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w punkcie poprzedzającym, w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Towaru lub z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku odmowy przyjęcia oferty, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Klienta oraz zwrócić Klientowi wszelkie płatności dokonane przez niego na poczet złożonego Zamówienia.

6. Postanowienia punktu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku możliwości realizacji jedynie części Zamówienia.

7. Złożenie Zamówienia jest możliwe po zalogowaniu się przez Klienta na założone przez niego uprzednio konto w Sklepie internetowym albo po podaniu w formularzu Zamówienia danych określonych jako obowiązkowe, w tym aktywnego adresu poczty e-mail i następuje poprzez wybór Towaru oraz sposobu płatności i dostawy.

8. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest zaakceptowanie jego warunków wyświetlonych na stronie internetowej Sklepu internetowego w postaci podsumowania Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.

9. Procedura złożenia Zamówienia odbywa się w oparciu o informacje i opcje dostępne w Sklepie internetowym, wyświetlane na kolejnych etapach składania Zamówienia. Zamówienie przedstawiane Klientowi do akceptacji w postaci

podsumowania Zamówienia uwzględnia dokonane przez Klienta wybory oraz postanowienia Regulaminu, w tym wybrany Towar i jego cenę, sposób i koszty dostawy, termin realizacji zamówienia, sposób płatności.

10. Po złożeniu Zamówienia w sposób określony powyżej oraz jego zaakceptowaniu Sprzedawca przesyła Klientowi Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierające warunki zawartej Umowy sprzedaży oraz inne informacje, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku braku możliwości zaakceptowania Zamówienia, z uwagi na brak możliwości jego realizacji w całości lub części, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje zwrotu otrzymanej płatności, zgodnie z pkt 5 powyżej.

§ 3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. W przypadku opłacenia przez Klienta kosztów Zamówienia z góry, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia przesłania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia albo zaksięgowania na rachunku Sprzedawcy płatności za Towar i jego dostawę, w zależności z tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi później. W przypadku płatności za pobraniem, czas realizacji zamówienia liczony jest od przesłania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2. W przypadku chwilowej niedostępności Towaru lub wystąpienia innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czas realizacji wynosi 30 dni roboczych. O wystąpieniu takich przyczyn Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego, a w przypadku rezygnacji przez Kupującego z Zamówienia ze względu na wydłużony czas jego realizacji, zobowiązuje się

zwrócić wszelkie płatności dokonane przez Klienta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności Sklepu internetowego na określony czas (np. z uwagi na urlop Sprzedawcy lub inną sytuację losową). Informacja o zawieszeniu działalności Sklepu internetowego zostanie zamieszczona w widocznym

miejscu na stronie internetowej Sklepu i będzie zawierała datę wznowienia działalności Sklepu. W przypadku zawieszenia działalności Sklepu możliwość złożenia Zamówienia pozostaje aktywna, jednakże przesłanie Potwierdzenia przyjęcia zamówienia nastąpi po dacie wznowienia działalności Sklepu. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zostanie poinformowany o czasowym zawieszeniu działalności Sklepu.

4. Płatność za zamówione Towary następuje poprzez wpłatę na rachunek bankowy Sprzedawcy należności z tytułu Zamówienia. Wpłata może nastąpić za pomocą przelewu bankowego lub wpłaty na rachunek bankowy realizowanej u przedsiębiorcy pośredniczącego w transferach środków pieniężnych.

5. Płatność za zamówione Towary następuje z góry (przedpłata) w formie przelewu bankowego lub za pośrednictwem systemu płatności wskazanego w procedurze składania Zamówienia.

6. Płatność za zamówione Towary może nastąpić także przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem).

7. Płatność za zamówione Towary nie może nastąpić w formie przekazu pocztowego lub innej formy płatności gotówkowej.

8. Płatność należności za Towar i dostawa zamówionego Towaru następuje w sposób wybrany przez Klienta, spośród możliwości wskazanych podczas składania Zamówienia i określonych w podsumowaniu Zamówienia.

9. Koszty dostawy określone są każdorazowo przy dostępnych sposobach dostawy i zawierają podatek VAT.

10. Dostawa możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4 REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

2. Oferowane Towary mogą być objęte gwarancją ich producenta. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna lub inny dokument potwierdzający wystawienie gwarancji, dostarczana wraz z Towarem, o ile Towar jest objęty gwarancją producenta. Sposób korzystania z uprawnień z tytułu gwarancji określa dokument potwierdzający jej wystawienie.

3. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na wskazany powyżej adres Sprzedawcy lub w formie wiadomości email wysłanej na adres info@asgardjewellery.com

4. W przypadku wady Towaru Konsument może skorzystać, wedle własnego wyboru, z przysługujących mu uprawnień w stosunku do Sprzedawcy lub producenta Towaru z tytułu gwarancji, w przypadku jej wystawienia, z tytułu rękojmi wobec Sprzedawcy.

5. W przypadku wady Towaru i decyzji Konsumenta o skorzystaniu z uprawnień z tytułu rękojmi, przysługuje mu w szczególności prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty dostawy Towaru i roku od daty wykrycia wady produktu. Na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego, Konsumentowi przysługuje żądanie:

a) naprawy produktu,

b) wymiany produktu na wolny od wad,

c) obniżenia ceny produktu,

d) odstąpienia od umowy sprzedaży,

 przy czym Konsument może jednocześnie skorzystać jedynie z jednego z żądań wymienionych powyżej.

6. W przypadku wykrycia wady Towaru Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy z jednoczesnym odesłaniem wadliwego Towaru na adres Sprzedawcy na koszt sprzedawcy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza reklamacji dostarczonego wraz z Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

7. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesłania wadliwego Towaru do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji na rachunek bankowy użyty do zapłaty należności za Zamówienie lub inny rachunek wskazany przez Klienta w reklamacji. Wysyłka Towaru po rozpatrzeniu reklamacji następuje na koszt

Sprzedawcy.

8. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dostarczenia Sprzedawcy wadliwego Towaru wraz z formularzem reklamacji.

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru.

2. Do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument może wykorzystać formularz odstąpienia od umowy, dostarczony mu wraz z Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

3. Do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1.

4. Klient jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy na swój koszt Towar, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dnia od dnia, w którym przesłał Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Towaru przed jego upływem.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane razem ze zwracanym Towarem.

6. Sprzedawca zwróci Konsumentowi należności uiszczone przez niego tytułem złożonego Zamówienia, w tym koszty dostarczenia Towaru Konsumentowi, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca może jednak wstrzymać zwrot płatności na rzez Konsumenta do momentu otrzymania zwracanego Towaru lub przesłania przez Konsumenta dowodu wysłania zwracanego Towaru.

7. Sprzedawca zwraca Klientowi należności uiszczone przez niego tytułem zapłaty za Towar, co do którego Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy na rachunek bankowy użyty do zapłaty należności za Zamówienie lub inny rachunek wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

8. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie, w jakim został dostarczony Konsumentowi, za wyjątkiem zmian wynikających z działań koniecznych do stwierdzenia cech Towaru i jego charakteru, w tym. np. wyjęcia Towaru z opakowania czy sprawdzenia rozmiaru. Zwracany Towar nie musi zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu.

§ 6 DANE OSOBOWE

1. Zakładając konto w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji Zamówienia oraz wykonania Umowy sprzedaży. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia złożenie               i realizację Zamówienia.

2. Skutki podania nieprawdziwych danych osobowych obciążają Klienta.

3. Administratorem danych osobowych jest przez Asgard Media - Mateusz Pietraszko,

ul. Polna 42, 05-140 Serock, NIP: 5361847281, REGON: 146349382.

4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Asgard Media - Mateusz Pietraszko, ul. Polna 42, 05-140 Serock, NIP: 5361847281, REGON: 146349382.

7. Asgard Media - Mateusz Pietraszko, ul. Polna 42, 05-140 Serock, przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

    1) podjęcia działań zmierzających do umożliwienia Państwu złożenia zamówienia w prowadzonym przez nas sklepie internetowym – podstawę do przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust.1 lit. b RODO;

    2) podjęcia działań zmierzających do zawarcia z Państwem umowy – podstawę do przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust.1 lit. b RODO;

    3) realizacji zawartej z Państwem umowy – podstawę do przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust.1 lit. b RODO;

    4) dokonywania wzajemnych rozliczeń należności wynikających z zawartej z Państwem umowy, w tym w szczególności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Asgard Media - Mateusz Pietraszko w tym zakresie, to jest na przykład dla celów rachunkowych, podatkowych – podstawę do przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust.1 lit. b RODO.

    8. Asgard Media - Mateusz Pietraszko przetwarzać będzie Państwa dane osobowe przekazane do dnia dzisiejszego w związku z nawiązaniem i trwaniem współpracy, a także „nowe” dane osobowe, które dobrowolnie przekażecie Państwo w trakcie współpracy. „Nowe dane osobowe będą wykorzystywane dla celów określonych w pkt. 7 powyżej.

    9. W związku z przetwarzaniem danych w opisanych wyżej celach, dane mogą być przekazywane przez Asgard Media - Mateusz Pietraszko podmiotom trzecim, świadczącym usługi na rzecz Asgard Media - Mateusz Pietraszko, niezbędne dla realizacji obowiązków wymienionych powyżej w pkt. 7 niniejszej informacji. Powierzenie danych tym podmiotom odbywać się będzie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym RODO, na podstawie zawieranych przez Asgard Media - Mateusz Pietraszko, z tymi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  10. Państwa dane przechowywane będą przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa          i regulacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań organizacyjnych, takich jak: właściwe wykonywanie zawartej z Państwem umowy, podjęcie reakcji na roszczenia prawne kierowane wobec lub przez Asgard Media - Mateusz Pietraszko, żądania udzielenia informacji organom państwa, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

   11. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

    1) prawo dostępu: możecie Państwo uzyskać informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych;

    2) prawo do poprawiania: jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możecie Państwo domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;

    3) prawo do usunięcia: możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo;

    4) prawo do ograniczenia: możecie Państwo wnieść o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;

    5) prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możecie Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych                      z przyczyn związanych z Państwa sytuacją. Przysługuje Państwu bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;

    6) prawo do wycofania zgody: w przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, możecie Państwo wycofać zgodę w dowolnym czasie jeżeli została ona wyrażona; wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych w okresie przed wycofaniem zgody;

    7) prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możecie Państwo domagać się, aby przekazane Asgard Media - Mateusz Pietraszko dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne;

    8) prawo do złożenia skargi: przysługuje Państwu prawo do skargi do właściwego organu nadzoru.

   13. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Asgard Media - Mateusz Pietraszko danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: info@asgardjewellery.com

   14. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w pkt. 12 powyżej może mieć wpływ na poprawną realizację zawartej z Państwem umowy, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do zakończenia współpracy.

  15. Państwa dane nie są przez Asgard Media - Mateusz Pietraszko profilowane, ani wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na  zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywołać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. Regulamin w nowym brzmieniu znajduje zastosowanie do Zamówień i Umów sprzedaży złożonych lub zawartych po dniu wejścia w życie nowego Regulaminu.

2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje najpóźniej na 14 dni przed jego wejściem w życie poprzez zmieszczenie jego treści w Sklepie internetowym oraz poprzez przesłanie jego treści Klientom, którzy założyli konta w Sklepie lub dokonali zamówień za jego pośrednictwem bez zakładania konta. Klientowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia

o braku akceptacji Regulaminu w nowej wersji, które to oświadczenie stanowi jednocześnie żądanie usunięcia konta Klienta. Oświadczenie może zostać przekazane Sprzedawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. W przypadku wystąpienia sporu na tle korzystania ze Sklepu internetowego i dokonywania transakcji za jego pośrednictwem, Klientowi oraz Sprzedawcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów (np. mediacji,

arbitrażu, itp.). Konsumenci mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące takich sposobów na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/) oraz na stronie Federacji Konsumentów

(http://www.federacja-konsumentow.org.pl/), a także u miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

4. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z poczty tradycyjnej, wysyłając list na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@asgardjewellery.com.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.   W przypadku jakiejkolwiek niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi normami prawnymi, normy te znajdują zastosowanie w miejsce sprzecznych z nimi postanowień Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 września 2019 r.